آسیای مرکزی
12 April 2020 - ۲۴ فروردين ۱۳۹۹
15 October 2019 - ۲۳ مهر ۱۳۹۸
29 September 2019 - ۷ مهر ۱۳۹۸
28 September 2019 - ۶ مهر ۱۳۹۸
24 September 2019 - ۲ مهر ۱۳۹۸
8 September 2019 - ۱۷ شهريور ۱۳۹۸
24 August 2019 - ۲ شهريور ۱۳۹۸
22 August 2019 - ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
10 August 2019 - ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
24 July 2019 - ۲ مرداد ۱۳۹۸
16 July 2019 - ۲۵ تير ۱۳۹۸
18 November 2018 - ۲۷ آبان ۱۳۹۷
14 October 2018 - ۲۲ مهر ۱۳۹۷
18 September 2018 - ۲۷ شهريور ۱۳۹۷
26 June 2018 - ۵ تير ۱۳۹۷