آسیای مرکزی
24 August 2019 - ۲ شهريور ۱۳۹۸
22 August 2019 - ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
10 August 2019 - ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
24 July 2019 - ۲ مرداد ۱۳۹۸
16 July 2019 - ۲۵ تير ۱۳۹۸
18 November 2018 - ۲۷ آبان ۱۳۹۷
14 October 2018 - ۲۲ مهر ۱۳۹۷
18 September 2018 - ۲۷ شهريور ۱۳۹۷
26 June 2018 - ۵ تير ۱۳۹۷
21 April 2018 - ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
17 April 2018 - ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
17 April 2018 - ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
9 April 2018 - ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
14 March 2018 - ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
22 January 2018 - ۲ بهمن ۱۳۹۶