فرامنطقه
15 January 2020 - ۲۵ دی ۱۳۹۸
22 July 2019 - ۳۱ تير ۱۳۹۸
7 July 2019 - ۱۶ تير ۱۳۹۸
21 May 2019 - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
22 April 2019 - ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
22 April 2019 - ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
9 March 2019 - ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
5 February 2019 - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
23 January 2019 - ۳ بهمن ۱۳۹۷
22 January 2019 - ۲ بهمن ۱۳۹۷
1 January 2019 - ۱۱ دی ۱۳۹۷
26 November 2018 - ۵ آذر ۱۳۹۷
11 November 2018 - ۲۰ آبان ۱۳۹۷
6 November 2018 - ۱۵ آبان ۱۳۹۷
2 September 2018 - ۱۱ شهريور ۱۳۹۷