ایستگاههای شناور« قطب شمال» روسیه از آغاز تا کنون به روایت تصویر

6 اسفند 1396 ساعت 15:56کد مطلب: 18648

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vglfcvdy.w6dcjw,iiygaw.p.html

قفقاز
  http://caucasus.ir